• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

هدف از ارایه صورت های مالی، ارایه اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری در مورد اتخاذ تصمیمات اقتصادی می باشد. شرکت ها و موسسات مالی از این طریق می توانند اطلاعات مفیدی جهت تصمیم گیری در اختیار استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار دهند.

 انواع صورت های مالی شامل:

ترازنامه یا بیلان: نشان دهنده وضعیت مالی یک واحد تجاری  می باشد.

صورت سود و زیان: نشان دهنده وضعیت عملکرد یک واحد تجاری می باشد.

صورت سود و زیان جامع: کلیه تغییرات اعم از افزایش و کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه ها اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته طی دوره مالی نشان میدهد.

 صورت جریان وجوه نقد: اطلاعاتی در مورد وضعیت نقدینگی و هشدار های لازم جهت پرداخت بدهی ها و انعطاف پذیری واحد تجاری نشان می دهد.

 یادداشتهای توضیحی (همراه صورتهای مالی): یک مجموعه اطلاعات بهمراه صورت های مالی می باشد که اقلام مندرج در صورت های مالی را توضیح و تشریح می کند.

تهیه صورت های مالی یکی از خدماتی است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید قابل ارائه می باشد.