• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

طبق ماده 85 و 86 قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق به هنگام پرداخت و یا تخصیص آن مکلف هستند مالیات متعلق را طبق این قانون کسر و ظرف 30 روز ضمن تسلیم اظهارنامه مالیات حقوق به اداره دارایی پرداخت و ارایه نمایند، در صورت عدم ارایه لیست طبق ماده 197 قانون مالیات مستقیم مشمول 2 درصد جریمه می شوند و در صورت عدم پرداخت به موقع اصل مالیات به صورت ماهانه 2/5 درصد طبق ماده 190 قانون مالیات های مستقیم جریمه به آن اضافه می گردد.

تهیه اظهارنامه مالیات حقوق یکی از خدماتی است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید قابل ارائه می باشد.