• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

صورت‌های مالی تلفیقی عبارت است از صورت‌های مالی گروه که با استفاده از تلفیق تهیه می‌شود.

تلفیق، فرایند تعدیل و ترکیب اطلاعات صورت‌های مالی جداگانه یک واحد تجاری اصلی و واحد تجاری فرعی آن به منظور تهیه صورت های مالی تلفیقی است که اطلاعات مالی گروه را به عنوان شخصیت اقتصادی منفرد ارائه می‌کند.

واحد تجاری اصلی به یک واحد تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است، گفته می‌شود.

واحد تجاری فرعی، واحدی تجاری است که تحت کنترل واحد تجاری دیگری (واحد تجاری اصلی) است.

تهیه صورت‌های مالی تلفیقی یکی از خدماتی است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید قابل ارائه می باشد.