• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

مطابقت اطلاعات حسابداری گذشته ثبت شده در سیستم با استانداردهای حسابداری و انجام طبقه بندی حساب ها جهت ارائه گزارش و تهیه تراز آزمایشی با هدف ارائه به مدیران شرکت ها، یکی دیگر از فعالیت های خدمات حسابداری شرکت حساب نگاران سپید است.