• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

 بخشنامه معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395 

با عنایت به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یک صد و پنجاه و شش میلیون (156000000) ریال در سال تعیین گردیده است و بر اساس ماده 85 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 7 برابر آن مشمول سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است. لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 200/95/1 مورخ 1395/1/18 مبنی بر کسر و ابصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1394 به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماه مذکور در ماه یا ماه های بعد قابل اعمال خواهد بود.

دانلود فایل بخشنامه معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395

 

بخشنامه حداقل دستمزد سال 1395

خلاصه مصوبه دویست و پنجاه  و چهارمین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ بدین شرح می باشد:

حداقل دستمزد ماهیانه 812165 تومان
حق مسکن ماهیانه 20000 تومان (صحبت هایی پیرامون تصویب افزایش این رقم به 40000 تومان مطرح شده است)
حق بن نقدی (خواروبار) 110000 تومان
حق اولاد برای یک فرزند 81216 تومان
حق اولاد برای دو فرزند 162432 تومان
پایه سنوات روزانه 1000 تومان
حداقل مزد روزانه 27072.2 تومان
مجموع دریافتی افراد مجرد ماهیانه 972165 تومان
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ماهیانه 1053380 تومان
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ماهیانه 1134599.2 تومان
میزان عیدی کارگران در سال 95 : حداقل 1624000 و حداکثر 2436000 تومان
میزان عیدی کارکنان دولت در سال 1395: حدود 750000 تومان (قطعی نیست)
سقف مالیات کارگران در سال 95 سالانه 350000 تومان
سقف مالیاتی: درآمد سالیانه تا 156 میلیون ریال یعنی ماهیانه یک میلیون و 300 هزار تومان از مالیات معاف است. مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر این مبلغ تا 7 برابر حداقل حقوق و دستمزد با نرخ مالیاتی 10 درصد و نسبت به مازاد آن نیز با نرخ 20 درصد محاسبه می شود.

دانلود فایل بخشنامه حداقل دستمزد سال1395 

  

بخشنامه تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده

با عنايت به بند (1) تصويب‌نامه شماره 171343-50582 مورخ 26-12-1394 هيات محترم وزيران (تصوير پيوست) و با توجه به وضعيت اقتصادي و به‌منظور حمايت از توليد و تکريم موديان محترم مالياتي، بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، بدين‌وسيله بخشودگي جرايم قابل بخشش (اعم از جرايم موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده) مودياني که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهي مالياتي قطعي‌شده اعم از ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمايند با رعايت قوانين و مقررات ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين و مقررات مربوط، به آن اداره‌کل تفويض مي‌گردد.

بنابراين در صورتي که هر يک از موديان نسبت به پرداخت بدهي مالياتي قطعي‌شده هر يک از عملکرد، سال يا دوره‌هاي مالياتي خود تا مهلت مقرر تعيين‌شده اقدام نمايند، با ارائه درخواست بخشودگي جرايم و رعايت مقررات مربوط، جرايم متعلقه قابل بخشودگي مي‌باشد. در ضمن مودياني که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهي مالياتي خود اقدام نموده‌اند درخصوص مانده جرايم متعلقه مشمول اين بخشنامه مي‌باشند. بديهي است پس از مهلت مذکور تقويض اختيارات قبلي حسب مورد ملاک عمل مي‌باشد.

مقتضي است ادارات کل امور مالياتي اطلاع‌رساني لازم را به منظور برخورداري موديان محترم مالياتي از تسهيلات يادشده به‌عمل آورند. 18-01-1395

دانلود فایل بخشنامه تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده